Disk Dr. Waist Wg30

Pasakyk nugaros skausmui - ne, su Disk Dr. diržu!

Gaminiai


Garantijos ir Grąžininmas

Pirkimo taisyklės

UAB „Pirmas žingsnis“ prekių, užsakytų internetinėje parduotuvėje, pirkimo taisyklės

1. Šios UAB „Pirmas žingsnis“ prekių, užsakytų naudojant ryšio priemones, pirkimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „Pirmas žingsnis“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas bei tvarką, o taip pat išdėsto informaciją, privalomą pateikti pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Šios prekės pardavėjas yra UAB „Pirmas žingsnis“, juridinio asmens kodas 133830862, registruota buveinė adresu Vytauto pr. 37 b,Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – „Pardavėjas“).

3. Prekių užsakymas
3.1 Perkant prekes internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes e. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį užpildo visą informaciją, kurią prašoma pateikti pirkėjo, pažymi varnele, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, ir paspaudžią mygtuką „Siųsti užsakymą“.
3.2. Prekes perkant telefonu Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą.
3.3 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
3.4 Pardavėjas siuntinyje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia sąskaitą bei kitus priklausančius dokumentus.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1 Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
4.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „Siųsti užsakymą“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pradavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.
4.3 Pirkėjas gali grąžinti prekę arba pakeisti ją į kitą prekę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis,) nuo prekių pristatymo dienos.Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais (LR Civilinio kodekso 6.367 str. 7. p.)).

5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes, kurios yra jo prekių krepšelyje.
5.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.
5.3 Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke, jeigu (1) pirkėjas grąžina prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) dienų nuo prekių pristatymo dienos ir (2) prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (kaip nurodyta 4.3 punkte. Pristatymo išlaidų suma negrąžinama.

6. Apmokėjimas
6.1 Pirkėjas e. parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus:
6.1.1 apmokant avansu per pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemą;
6.1.2 apmokant grynais atsiimant užsakymą iš pirkėjo ir pardavėjo sutartos vietos.(Nurodoma informacija parduotuviu, esančių  skirtinguose Lietuvos miestuose)
6.2 Visi 6.1 punkte nurodyti apmokėjimo būdai yra visiškai saugūs.
6.3. Perkant telefonu už prekę apmokama grynais atsiimant užsakymą iš pirkėjo ir pardavėjo sutartos vietos. Sąskaita bei kiti dokumentai pirkėjui pateikiami šių Taisyklių 3.4 punkte nustatyta tvarka.

7. Pristatymas
7.1 Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: (a) jeigu pirkėjas prekes pirko telefonu; (b) jeigu pirkėjas prekes pirko internetu ir pasirinko šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą.
7.2 Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje parduotuvėje, jeigu pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą.
7.3. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
7.4 Jei pirkėjas pasirenka prekės pirkimą internetu bei šių Taisyklių 6.1.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, ir pasirenka, kad prekės būtų pristatytos pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas prekes pristato tik gavus Pirkėjo apmokėjimą 6.1.1 punkte pasirinktu apmokėjimo atveju.
7.5 Jei pirkėjas pasirenka prekės pirkimą telefonu, internetu, bei šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, prekes pristato pristatymo tarnybos kurjeris, kuris susisiekia su pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko pirkėjo nurodytu telefonu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką, ir dėl prekės pristatymo vėlavimo ar prekės negavimo laiku dėl minėtos priežasties atleidžia Pardavėją nuo teisinės atsakomybės.

8. Pristatymo terminai
8.1 Prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip pardavėjo interneto tinklapyje arba nesusitariama kitaip):
•    per 3 - 5 (tris – penkias) darbo dienas, jeigu pirkėjas pasirinko prekių pristatymą per kurjerių tarnybą.
•    per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą.
8.2. Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka pirkėjas. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta ir nenumatyta kitaip.
8.3. Jeigu pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6.1.1 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdąir neatsiima prekės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu), arba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jeigu prekės pristatomos į pirkėjo nurodytą parduotuvę) nuo to momento, kuomet pirkėjui buvo pranešta trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad jis gali atsiimti prekę pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų, tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisako vykdyti šią sutartį. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Jei pirkėjas neatsiima prekės šiame punkte nustatytais terminais ir tvarka, prekė pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu grąžinti pinigus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jeigu prekės pristatomos į pirkėjo nurodytą parduotuvę) arba 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu) nuo to momento, kuomet pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų. Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta šių Taisyklių 11 punkte nustatyta informacija. Šalys aiškiai susitaria, kad jei pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo šiame punkte nustatytais terminais ir tvarka, Pardavėjas turi teisę pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą (baudos dydis yra lygus pirkėjo sumokėtų pinigų sumai).
8.4. Jeigu pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdąir neatsiima prekės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę pirkėjo nurodytu adresu, tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisako vykdyti šią sutartį, prekė pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu.

9. Garantinis aptarnavimas
9.1 Prekės garantinis laikotarpis yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią pirkėjas gauna kartu su preke. Garantinis laikotarpis taip pat nurodomas prie prekės aprašymo elektroninėje parduotuvėje. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pristatymo dienos.
9.2 Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška kokybiška preke arba grąžinami pinigai.

10. Prekių grąžinimas
10.1 Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises. Jei pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šių Taisyklių 11.2. ir 11.3. punktuose nustatyta pinigų grąžinimo tvarka.
10.2 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
10.2.2. Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
10.2.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
10.2.4. Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
10.2.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo pirkėjo gauta;
10.3. Prekes, pirktas tiek internetu, tiek telefonu, galima grąžinti išsiunčiant jas artimiausiame Lietuvos pašto skyriuje. Jei prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.Jei prekės įsigytos parduotuvėje, prekės grąžinamos prekę pardavusioje parduotuvėje.
10.4. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo užpildyti sąskaitą prekių grąžinimui, kurią gauna kartu su preke. Jei yra keletas prekių ir Pirkėjas grąžina tik vieną iš jų, grąžinamą prekę Pirkėjas turi pažymėti varnele.

11. Pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška arba kita preke sąlygos ir tvarka:
11.1. Būtina užpildyti prekių grąžinimo sąskaitą, kuri gaunama kartu su siuntiniu. Šioje sąskaitoje pirkėjas turi nurodyti prekės grąžinimo priežastį, pageidavimą (ar grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke) ir pasirašyti;
11.2. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad už grąžintą prekę pinigai būtų pervesti paštu, jis prekių grąžinimo sąskaitoje turi nurodyti, kad pinigus nori gauti paštu ir pasirašyti.
11.3. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad pinigai už grąžinamą prekę būtų pervesti į banko sąskaitą, jie prekių grąžinimo sąskaitoje turi nurodyti savo asmeninės banko sąskaitos numerį ir pasirašyti.

12. Privatumo politika
12.1 Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
12.2 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes, įskaitant, bet neapsiribojant, perduotų juos tretiesiems asmenims, priklausančius Pardavėjo įmonių grupei arba kitiems asmenims, teikiantiems Pardavėjui paslaugas, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, o taip pat tvarkytų visais LR Asmens duomenų įstatyme nustatytais asmens duomenų tvarkymo būdais. Jeigu Pirkėjas nepageidaus, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui e. naujienų, išskyrus su Pirkėjo užsakymu susijusią informaciją, kurią jam būtina žinoti.
12.3. Pirkėjas bet kada turi teisę atšaukti 12.2 punkte esantį savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pateikdamas apie tai atitinkamą raštišką pranešimą Pardavėjui.

13. Kitos nuostatos
13.1. Visi skundai dėl prekės gali būti teikiami UAB „Pirmas žingsnis“ elektroniniu paštu sales@pirmaszinsgnis.lt arba telefonu 8 37 207034
13.2. Pirkėjas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti šios Sutarties pranešant apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) nuo prekės bei šiose Taisyklėse esančios informacijos gavimo dienos. Atsisakant Sutarties prekė turi būti grąžinama Pardavėjui. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus laikantis šių Taisyklių 11 punkte nustatytos tvarkos. Prekės grąžinimui taikomos šių Taisyklių 10 punkte nustatytos sąlygos.
13.3. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra prekės naudojimo instrukcijoje ir elektroninėje parduotuvėje.
13.4. Jei prekei pardavėjas teikia priežiūros paslaugas ir/ar suteikia garantijas, tokios priežiūros paslaugos ir/ar suteikiamos garantijos pridedamos atskirame dokumente prie prekės.

UAB "Pirmas Žingsnis", Vytauto pr. 37b, LT-44352 Kaunas, Tel: 8-37 409281
swedbank danske ukio seb dnb nordea medicinos banke kioskai